BeweegBasis met componenten

Kennis

De component ‘leert bewegen’ gaat in op de kennis het leren om te gaan bewegen. Om kennis te verzamelen zal rekening gehouden moeten worden met de verschillende leerstijlen van elk individu. Leerstijlen zijn de belangrijkste kenmerkende leerprikkels van het individu (Dunn & Griggs, 2000). Kolb (1979, 1984) heeft in de vorige eeuw hier een model voor ontwikkeld die samen met de lesgeef – leercirkel van McCarthy (1980) de basis heeft gelegd voor het Integrated Physical Education Model (IPE-Model) (Martin et al., 2004). In het IPE-Model wordt binnen beweegsituaties rekening gehouden met de leerstijlen van het individu. Het model bestaat uit vier elementen te weten, leren door ervaren (voelen en kijken); leren door reflecteren (denken – concept); leren door modelleren (denken en doen); leren door experimenteren (doen – voelen). Door de bewegers eerst de activiteit te laten uitproberen met beperkte uitleg en toelichting wordt er ingespeeld op het leren door ervaren. Door de bewegers op allerlei manieren terug te laten kijken op de activiteit wordt het reflecteren gestimuleerd. Modelleren geeft de bewegers steeds meer ruimte om zich aan te passen aan de variatie in situatie en taken. Dit kan bijvoorbeeld door steeds minder gerichte feedback te geven. Tot slot is het raadzaam om de bewegers zelf met oplossingen te laten komen behorende bij de activiteit om zodoende het experimenten te stimuleren.

De leerdoelen van deze module zijn:

  • Kunnen uitleggen hoe het component kennis van het BeweegBasis model
  • Kunnen uitleggen welke leerstijldimensies kenmerkend zijn van Dunn & Dunn
  • Kunnen uitleggen hoe het leerstijlen model van Kolb in elkaar zit
  • Kunnen uitleggen hoe het TGfU model in elkaar zit
  • Kunnen uitleggen hoe leren zich ontwikkeld volgen het 4MAT model
  • Kunnen uitleggen hoe het Integrated Physical Education model in elkaar zit
  • Kunnen uitleggen uit welke 4 elementen de component kennis bestaat​
  • Kunnen uitleggen hoe het IPE model gekoppeld is aan het BeweegBasis model